Organy władzy

Zgodnie z Kartą Scholandzką, czyli najwyższym aktem prawnym w prowincji, władza w Scholandii dzieli się na ustawodawczą i wykonawczą. Władzę sądowniczą sprawują sądy federalne Królestwa Dreamlandu.

Władza ustawodawcza w Scholandii należy do Zgromadzenia Obywatelskiego. Do Zgromadzenia należą wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Scholandii. Obradami Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, a w razie jego braku – Wicekról.

Władza wykonawcza jest podzielona między Wicekróla – który reprezentuje władzę królewską w Scholandii, będąc wskazywanym przez samego Króla – oraz Premiera, który jest wybierany przez Zgromadzenie Obywatelskie i odpowiada za prowadzenie polityki prowincji.

Obecnym wicekrólem jest Mat Max von Salvepol, a Premierem – Andy Sky.